نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse کیارکیار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
ریاست سازمان
نمایندگی ولی فقیه
روابط عمومی
سیمای جهاد کشاورزی
انتصابات
شهرستان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت‌ها</span>معاونت‌ها
Collapse معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادیمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
مدیریت امور بودجه
مدیریت امور سرمایه گذاری
اداره آمار و فناوری اطلاعات
Collapse معاونت تولیدات دامیمعاونت تولیدات دامی
مدیریت امور دام
مدیریت امور طیور
Collapse معاونت مدیریت منابع انسانیمعاونت مدیریت منابع انسانی
مدیریت امور مالی
مدیریت امور اداری
مدیریت امور پشتیبانی
Collapse معاونت بهبود تولیدات گیاهیمعاونت بهبود تولیدات گیاهی
حفظ نباتات
زراعت
باغبانی
امور فنی و مکانیزاسیون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت‌های مستقل</span>مدیریت‌های مستقل
آب و خاک و امور فنی مهندسی
صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون
هماهنگی ترویج کشاورزی
امور اراضی
Collapse ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شرح وظایف
قوانین و مقررات
اطلاعیه
تنظیم بازار محصولات
مدیریت امور شیلات و آبزیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیند اداری ارباب رجوع</span>فرآیند اداری ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اراضی</span>امور اراضی
درخواست تغییر کاربری
واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی
واگذاری زمین جهت طرح‌های غیر کشاورزی
واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی
قلع و قمع
قلع و قمع جدید
مستند‌سازی در امور اراضی
واگذاری اراضی بایر غیر اراضی
کمیسیون نظارت
رسیدگی به اراضی خالصه
رسیدگی به پرونده ها
اداره آمار و برنامه ریزی
اداره نقشه برداری
رسیدگی به پرونده‌های حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفظ نباتات</span>حفظ نباتات
ترخیص اندام‌های گیاهی
ترخیص محموله‌های وارداتی
صادرات محموله‌های کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی و امور اقتصادی </span>برنامه ریزی و امور اقتصادی
ارائه تسهیلات بانکی
تهیه بودجه
پشتیبانی و امنیت شبکه
طرح آمار جاری گندم و جو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنایع کشاورزی</span>صنایع کشاورزی
صدور پروانه تاسیس مکانیزاسیون
صدور مجوز فرآوری محصولات کشاورزی
ارزیابی عملکرد
نظرسنجی از ارباب رجوع
امور پیمان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور حقوقی</span>امور حقوقی
امور حقوقی
تایید قراردادهای دولتی سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترویج</span>ترویج
تبلیغات مصرف
ترویج کشاورزی
بسیج کشاورزی
آموزش روستائیان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
آب و خاک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
سامانه فیش حقوقی
سامانه درخواست تسهیلات بانکی
سامانه تعاملی ارزیابی عملکرد
سامانه شناسنامه بهره بردار
صفحه ارتباط با بهره‌برداران
حمایت از مشاغل خانگی
درخواست تغییر کاربری اراضی
طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری
پایش عوامل خسارت زای گیاهی
خدمات الکترونیکی بخش کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه در سارمان</span>خدمات قابل ارائه در سارمان
خدمات ارباب رجوع بدون شناسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه به همکاران</span>خدمات قابل ارائه به همکاران
حقوق و دستمزد
سایت تامین اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
خدمات ارباب رجوع با شناسه
عناوین خدمات الکترونیکی
عناوین خدمات غیرالکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اراضی </span>اراضی
فرم تکریم ارباب رجوع
آیین‌نامه‌های واگذاری
آیین نامه تغییر کاربری
امور دام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آب و خاک</span>آب و خاک
پرسش‌نامه رتبه بندی تولیدکنندگان
پرسش‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
پرسش‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
پرسش‌نامه رتبه بندی شرکت‌های تولیدکننده
باغبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفظ نباتات</span>حفظ نباتات
فرم تقاضای بازرسی
فلوچارت صادرات
گواهی قرنطینه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیلات</span>شیلات
مستند سازی بازار آبزیان
صنایع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طیور</span>طیور
دستورالعمل کیک گوشتی
دستورالعمل مرغ گوشتی
دستورالعمل فواصل
سیاست‌های اجرایی سال 95
دستورالعمل سوخت مرغداری‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مکانیزاسیون</span>مکانیزاسیون
چگونگی تخمین مساحت هانگار
جدول محاسبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش‌های متداول</span>پرسش‌های متداول
اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه
امور دام
امور سرمایه گذاری
امور باغبانی
ترویج کشاورزی
حفظ نباتات
زراعت
مدیریت صنایع کشاورزی
مکانیزه کشاورزی
سیمای کشاورزی شهرستان
Collapse 11
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
ریاست سازمان
نمایندگی ولی فقیه
روابط عمومی
سیمای جهاد کشاورزی
انتصابات
شهرستان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت‌ها</span>معاونت‌ها
Collapse معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادیمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
مدیریت امور بودجه
مدیریت امور سرمایه گذاری
اداره آمار و فناوری اطلاعات
Collapse معاونت تولیدات دامیمعاونت تولیدات دامی
مدیریت امور دام
مدیریت امور طیور
Collapse معاونت مدیریت منابع انسانیمعاونت مدیریت منابع انسانی
مدیریت امور مالی
مدیریت امور اداری
مدیریت امور پشتیبانی
Collapse معاونت بهبود تولیدات گیاهیمعاونت بهبود تولیدات گیاهی
حفظ نباتات
زراعت
باغبانی
امور فنی و مکانیزاسیون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت‌های مستقل</span>مدیریت‌های مستقل
آب و خاک و امور فنی مهندسی
صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون
هماهنگی ترویج کشاورزی
امور اراضی
Collapse ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شرح وظایف
قوانین و مقررات
اطلاعیه
تنظیم بازار محصولات
مدیریت امور شیلات و آبزیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیند اداری ارباب رجوع</span>فرآیند اداری ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اراضی</span>امور اراضی
درخواست تغییر کاربری
واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی
واگذاری زمین جهت طرح‌های غیر کشاورزی
واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی
قلع و قمع
قلع و قمع جدید
مستند‌سازی در امور اراضی
واگذاری اراضی بایر غیر اراضی
کمیسیون نظارت
رسیدگی به اراضی خالصه
رسیدگی به پرونده ها
اداره آمار و برنامه ریزی
اداره نقشه برداری
رسیدگی به پرونده‌های حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفظ نباتات</span>حفظ نباتات
ترخیص اندام‌های گیاهی
ترخیص محموله‌های وارداتی
صادرات محموله‌های کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی و امور اقتصادی </span>برنامه ریزی و امور اقتصادی
ارائه تسهیلات بانکی
تهیه بودجه
پشتیبانی و امنیت شبکه
طرح آمار جاری گندم و جو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنایع کشاورزی</span>صنایع کشاورزی
صدور پروانه تاسیس مکانیزاسیون
صدور مجوز فرآوری محصولات کشاورزی
ارزیابی عملکرد
نظرسنجی از ارباب رجوع
امور پیمان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور حقوقی</span>امور حقوقی
امور حقوقی
تایید قراردادهای دولتی سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترویج</span>ترویج
تبلیغات مصرف
ترویج کشاورزی
بسیج کشاورزی
آموزش روستائیان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
آب و خاک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
سامانه فیش حقوقی
سامانه درخواست تسهیلات بانکی
سامانه تعاملی ارزیابی عملکرد
سامانه شناسنامه بهره بردار
صفحه ارتباط با بهره‌برداران
حمایت از مشاغل خانگی
درخواست تغییر کاربری اراضی
طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری
پایش عوامل خسارت زای گیاهی
خدمات الکترونیکی بخش کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه در سارمان</span>خدمات قابل ارائه در سارمان
خدمات ارباب رجوع بدون شناسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه به همکاران</span>خدمات قابل ارائه به همکاران
حقوق و دستمزد
سایت تامین اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
خدمات ارباب رجوع با شناسه
عناوین خدمات الکترونیکی
عناوین خدمات غیرالکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اراضی </span>اراضی
فرم تکریم ارباب رجوع
آیین‌نامه‌های واگذاری
آیین نامه تغییر کاربری
امور دام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آب و خاک</span>آب و خاک
پرسش‌نامه رتبه بندی تولیدکنندگان
پرسش‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
پرسش‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
پرسش‌نامه رتبه بندی شرکت‌های تولیدکننده
باغبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفظ نباتات</span>حفظ نباتات
فرم تقاضای بازرسی
فلوچارت صادرات
گواهی قرنطینه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیلات</span>شیلات
مستند سازی بازار آبزیان
صنایع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طیور</span>طیور
دستورالعمل کیک گوشتی
دستورالعمل مرغ گوشتی
دستورالعمل فواصل
سیاست‌های اجرایی سال 95
دستورالعمل سوخت مرغداری‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مکانیزاسیون</span>مکانیزاسیون
چگونگی تخمین مساحت هانگار
جدول محاسبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش‌های متداول</span>پرسش‌های متداول
اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه
امور دام
امور سرمایه گذاری
امور باغبانی
ترویج کشاورزی
حفظ نباتات
زراعت
مدیریت صنایع کشاورزی
مکانیزه کشاورزی
Collapse منو افقی_کیارمنو افقی_کیار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت‌ها</span>معاونت‌ها
Collapse حوزه نمایندگی ولی فقیهحوزه نمایندگی ولی فقیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش عقیدتی</span>اداره آموزش عقیدتی
شورای اقامه نماز
دارلقرآن
امور آموزشی و پرورشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور فرهنگی</span>اداره امور فرهنگی
شورای عفاف و حجاب
شورای امر به معروف و نهی از منکر
شورای فرهنگی
حاکم شرع زمین
کمیته روستایی عشایری
شعار سال
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
Collapse معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
صفحه اصلی معاونت
شرح وظایف معاونت
گروه نوسازی و تحول اداری
مدیریت امور اداری
مدیریت امور اداری رفاه و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
اداره امور ایثارگران
اداره امور حقوقی
اداره امور پیمانها و قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهبود تولیدات گیاهی</span>معاونت بهبود تولیدات گیاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت زراعت</span>مدیریت زراعت
طرح خوداتکایی گندم
طرح توسعه محصولات سبزی و صیفی
طرح توسعه دانه های روغنی
طرح توسعه حبوبات
محصولات علوفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت باغبانی</span>مدیریت باغبانی
اصلاح باغات
توسعه باغات
توسعه گیاهان دارویی
تغییر کاربری راضی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهبود تولیدات دامی</span>معاونت بهبود تولیدات دامی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور دام</span>مدیریت امور دام
اصلاح نژاد دام سنگین
اصلاح نژاد دام سبک
بهبود تغذیه و امور دام
مجتمع‌های دامپروری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت طیور و زنبور عسل</span>مدیریت طیور و زنبور عسل
واحد طیور
زنبور عسل
کرم ابریشم
سایر ماکیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد طرح و برنامه</span>واحد طرح و برنامه
اعتبارات
تسهیلات بانکی
آمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت‌ها</span>مدیریت‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ستادی (مرکزی)</span>مدیریت ستادی (مرکزی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حوزه ریاست</span>مدیریت حوزه ریاست
شرح وظایف
مدیر و پرسنل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت آب و خاک</span>مدیریت آب و خاک
صفحه اصلی مدیریت
اهم وظایف مدیریت
وضعیت عملکرد مدیریت
وضعیت منابع آبی استان
معرفی مدیر و پرسنل
مصاحبه های مدیریت
مقالات علمی
Collapse مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزیمدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
معاونت
طرح و برنامه مدیریت
اداره بسیج سازندگی
اداره رسانه ها
اداره آموزش بهره برداران
اداره هماهنگی ترویج
امور زنان روستایی
Collapse مدیریت امور اراضیمدیریت امور اراضی
صفحه اصلی مدیریت
معرفی مدیر و پرسنل
شرح وظایف
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار وعملکرد</span>آمار وعملکرد
آمار کشاورزی استان در سال 94
آمار کشاورزی استان در سال 93
آمار کشاورزی استان در سال 92
فلوچارت
طرح کاداستر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایت‌های مرتبط</span>سایت‌های مرتبط
نهاد رهبری
ریاست جمهوری
وزارت جهاد کشاورزی
استانداری چهارمحال و بختیاری
مدیریت حراست
Collapse مدیریت هسته گزینشمدیریت هسته گزینش
صفحه اصلی مدیریت
شرح وظایف
ملاک‌های بررسی داوطلبان
اطلاعات مدیریت
بیانات حضرت امام خامنه ای
کسب رتبه برتر
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت روابط عمومی</span>مدیریت روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روزنامه های سراسری</span>روزنامه های سراسری
جام جم
ایران
جمهوری اسلامی
ورزش3
اطلاعات
رسالت
قدس
کیهان
نسل فردا
ابرار
همشهری
جوان
عصر اقتصاد
سیاست روز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هفته نامه های داخل استان</span>هفته نامه های داخل استان
زاگرس
امین بختیاری
پیک
عصر قلم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایت های خبری</span>سایت های خبری
ایرنا
خبرگزاری فارس
تسنیم
خبرگزاری مهر
تابناک
ایسنا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه دانشگاه‌ها</span>کتابخانه دانشگاه‌ها
دانشگاه تهران
دانشگاه شهرکرد
کتابخانه ملی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایت‌های مرتبط</span>سایت‌های مرتبط
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران
دفتر نمایندگی ولی فقیه
سازمان تحقیقات، آموزش
وزارت جهاد کشاورزی
استانداری چهار محال و بختیاری
معاونت و برنامه ریزی کشور
منشور دولت تدبیر و امید
سایت کشاورزی استان
روستا خبر
مجله علوم کشاورزی استان
آرشیو عکس
Collapse مدیریت شیلاتمدیریت شیلات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد تکثیر و پرورش</span>واحد تکثیر و پرورش
پرورش ماهیان سردآبی
تکثیر ماهیان سردابی
پرورش بچه ماهیان سردآبی
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی
تکثیر و پرورش زالوی طبی
پرورش ماهی در قفس
واحد فنی و امور آبزی پروری
واحد بهبود کیفیت و امور فرآوری
طرح برنامه
مدیریت حقوقی
Collapse مدیریت صنایعمدیریت صنایع
صفحه اصلی مدیریت
صنایع کشاورزی
پدافند غیر عامل
شرح وظایف
فرم های تقاضا
کد‌های آیسیک
فرآیند مجور پروانه تاسیس
پدافند غیر عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها</span>مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها
شهرکرد
بروجن
فارسان
اردل
لردگان
کیار
کوهرنگ
سامان
بن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز و ادارات کل وابسته</span>مراکز و ادارات کل وابسته
اداره کل منابع طبیعی
اداره کل امور عشایر
اداره کل دامپزشکی
سازمان تعاون روستایی
سازمان نظام مهندسی کشور
مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصات و مزایده ها</span>مناقصات و مزایده ها
امور پیمان‌ها
روند برگزاری مناقصه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
سامانه بازرسی کل کشور
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
بخش نامه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما </span>درباره ما
معرفی
شرح وظایف
Collapse منو اصلی_کیارمنو اصلی_کیار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی سازمان</span>معرفی سازمان
تاریخچه سازمان
فلوچارت سازمان و ادارات تابعه
وظایف اصلی سازمان
معرفی مدیران ارشد سازمان
ریاست سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی اجمالی استان </span>معرفی اجمالی استان
موقعیت جغرافیایی و مرزهای استان
مساحت استان
تعداد شهرستانها، دهستانها، آبادی ها
اقلیم و آب و هوا
عوارض مهم طبیعی
تعداد جمعیت خانوار
جاذبه های گردشگری استان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات ارباب رجوع</span>خدمات ارباب رجوع
آدرس سازمان
دفترچه تلفن سازمان
راهنمای طبقات سازمان
فلوچارت سازمان
ثبت نام در سایت
مراحل اخذ مجوزهای لازم
مراحل مربوط به امور پیگیری اراضی
امور گلخانه و واحدهای تولید قارچ خوراکی
مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی
احداث و توسعه باغات
تسهیلات و امور اقتصادی
بازرسی به شکایات
لیست دفاتر پیشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور ایثارگران</span>اداره امور ایثارگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
ثبت نام در سامانه
درخواست خرید سهام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مربوطه</span>فرم های مربوطه
راهنمای درخواست خرید سهام برای مسولین
فرم های خام خرید سهام
شهدای سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیشخوان دولت</span>پیشخوان دولت
سایت نظام مهندسی و تعداد فرایندها
قرارداد فی مابین سازمان واستانداری
تعداد فرآیندهای قابل واگذاری
لیست دفاتر پیشخوان
فعالیت های امور اراضی
لیست فعالیت‌های انجام شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات به همکاران</span>خدمات به همکاران
دریافت فیش حقوقی کارکنان
دریافت فیش حقوقی بازنشستگان
ثبت نام در سایت
پیشنهادات و شکایات
پرداخت اینترنتی قبوض از طریق بانک کشاورزی
انتقال وجه از طریق بانک کشاورزی
بانکداری اینترنتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات وزارتخانه</span>نشریات وزارتخانه
اندیشه سبز
فرهنگ و مدیریت جهادی
پیام
زیتون
پیام خانواده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات درون سازمانی</span>نشریات درون سازمانی
آوای سبز
نشریه روابط عمومی
بریده جراید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات برون سازمانی</span>نشریات برون سازمانی
امین بختیاری
زردکوه
سالدران
عصر قلم
امروز
طراوت
زاگرسوزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal