آیین نامه ها و مصوبات
 
 
 
آیین نامه ها و مصوبات  
 
 
 ردیف
 موضوع آیین نامه
 
 
تاریخ مصوبه
 
 
 سال 1399   
   

  تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور 99/6/4 
  تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص وزارت نیرو که مجازاست صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف را با الگوی مصرف مطابق تعرفه در جدول با تخفیف 100 درصد محاسبه نماید 99/6/4
   تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص بند (3) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور 99/6/15 
  تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافتهای بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری  99/7/1
  تصویبنامه هئیت وزیران در خصوص الحاقیه تبصره (3) به ماده (2) آئین نامه جزءهای (2) و(3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور99/7/20 
  تصویبنامه هئیت وزیران در خصوص ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 99/7/15 
 تصویبنامه هئیت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی جزء (4) بند (ب)ماده (46) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 99/7/23 
 سال 1398 
1 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
98/3/29
 2  آیین نامه اجرایی بند (ی) و (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور89/1/31
3
  تصویبنامه هیئت وزیران اصلاحیه ماده(2) آئین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور98/2/24
 4  ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران98/2/11
5
 آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران98/3/21
6
  نحوه اجرای تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران98/3/25
7
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات
87/11/1
8
  آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران98/3/30
9
  بخشنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات و سایر مشمولین بخش عمومی 98/4/29
10
  ثبت حقوق و مزایای و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران98/5/8
11
  آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 98/5/13
13
ماده (19) قانون خدمات کشوری مجاز بودن دستگاههای اجرایی برای عقد قرارداد با موسسات ....
98/5/15
14
بخشنامه سازمان اداری استخدامی معیارهای پرداخت فوق العاده ایثار گری وبند (ی) ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 98/5/15
15
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی
 98/7/10
 16 تصویبنامه هیئت وزیران تبصره بند (5) ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98 98/7/9
17
 بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ابطال شماره مستخدم یا شناسه کارمندی که به روشهای مختلف نظیر استعفاء،بازخریدی ... در دستگاه منتزع می شوند در سامانه کارمندایران اقدام نمایند 98/7/14
 18 نامه دیوان محاسبات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان از ابتدای سال 98 98/7/3
 19 تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آمکان ابلاغ اعتبار سایر منابع براساس ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور98/6/20
 20 تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه تشکیلات مرکز اطلاع رسانی 98/6/16
 21تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
98/7/22
22
 آیین نامه نحوه صدور در تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران
 98/8/22
23
 آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان
 98/9/9
 24 تصویبنامه هئیت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی نصاب معاملات کوچک و متوسط و عمده
98/11/8
 25 تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کلیه کارکنان در بهمن ماه سال 1398
 98/11/8
 26 تصویبنامه هئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه)تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398
 98/10/9
آیین نامه ها و مصوبات سال 1395 و 1396 و 1397 
 ردیف  موضوع آیین نامه   تاریخ مصوبه
1
 دستورالعمل اجرایی ماده واحده قانون اصلاحی تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور94/8/13
2 دستورالعمل اجرایی سفرهای خارجی مقامات اجرایی  94/7/29
3 آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 94/8/17
4 آئین نامه اجرایی ماده (67) قانون خدمات رسانی به ایثارگران  94/8/25
5 پذیرش تعهدات مالی برای دولت در قبال دولتها و اشخاص خارجی 94/8/30
6 ممنوعیت دریافت حقوق از دو صندوق دولت (تبصره 29 قانون بودجه سال 1344)  1343/12/27
7 لایحه قانونی راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی  1337
8 آئین نامه تضمین معاملات دولتی  94/9/22
9 ماده 53 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  94/10/1
10 مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 94 کل کشور  94/1012
11 فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان پستهای سیاسی وزارت امور خارجه  94/10/16
12  1394 آئین نامه اجرایی مالیات ماده 34 سال    95/1/21
13 دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی  95/1/30
14 بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشور  95/3/3
15 آئین نامه اموال دولتی  --
16 دستورالعمل جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا به مقصد  95/4/12
17 دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه ؛ برکناری دائمی و واگذاری دارایی های موقت  95/4/2
18 مصوبه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری انرژی با ممنوعیت خرید لامپهای التهابی رشته ای  95/4/26
19 آئین نامه ها و بخشنامه ها و مستندات اسناد خزانه اسلامی  95/4/2
20 پرداخت هزینه آگهی های درج شده در نشریات
21 صرفه جویی در مصارف بودجه سال 95 کل کشور  95/5/19
22 هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی  95/5/23
23  فهرست توانمندیهای تولیدات داخلی  
24 مجوز نوسازی تجهیزات و لوازم اداری  95/5/19
25 پروژه شفاف سازی عملیات مالی دولت  95/7/19
26 دستورالعمل حسابداری اوراق اجاره  95/8/1
27 دستورالعمل نحوه و زمان شناسایی اولیه برکناری دایمی و واگذاری دارایی های دولت  95/8/1
28 مصوبه ریاست جمهوری در خصوص صرفه جویی در سایر هزینه های جاری و متفرقه و تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی  95/7/29
29 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان فرابورس ایران  95/8/4
30 1395 قیمت گذاری اموال سال  95/8/1
31 آئین نامه اجرایی قسمت ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی  95/10/5
32 ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری  95/10/26
33 آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان  95/11/18
34 مصوبه انتشار اوراق اجاره  95/11/20
35 بخشنامه ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای کاهش بدهی های دولت  95/11/18
36 در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور یادداشت توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشکر نمونه  96/3/9
37 فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی  96/4/15
 38 جدول مستندات قانونی حقوق
 --
39
 لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
 96/10/27
 40 آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 96  
96/10/10
41
مصوبات افزایش حقوق سال 97 کارکنان و بازنشستگان
 96/2/16
42
 آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 97/2/9
43
 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12)  قانون بودجه سال 1397 کل کشور
97/2/9
44
  آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
45
 آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5)ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
97/1/27
 46 مصوبه هیات وزیران جهت اقدامات لازم برای تحقق برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها
97/2/5
47
  ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی 97/1/29
48
جدول مستندات قانونی حقوق و دستمزد سال 97
--
 49ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی سال 97
 97/11/11
 50بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 97/2/24
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/30
تعداد بازدید:
9339
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal