اداره کل امور مالی

1-  نظارت و کنترل عملیات مالی و انطباق دریافت­ها و پرداخت­ها با قوانین و مقررات جاری کشور

2- تهیه و تدوین حساب عملکرد ماهانه و سالیانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه­ ای و هزینه­ ای مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط

3- تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط

4- برنامه­ ریزی جهت نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

5- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور

6- نظارت و کنترل وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادر

7- برنامه­ ریزی جهت نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظارت بر انبارها

8- برنامه­ ریزی جهت نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع درآمدی و حسب مورد پی گیری استرداد درآمدها

9- کنترل و نظارت بر تامین اعتبار حواله­ های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

10- برنامه­ ریزی جهت پرداخت تنخواه گردان به عاملین مسئول امورمالی با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه­ ها

11- تهیه و تدوین مقررات و قوانین و دستور العمل های مالی جهت مدیران امورمالی

12- برنامه­ ریزی جهت برگزاری همایش ها و گردآوری مطالب علمی و تجربی جهت ارائه در همایش های مدیران مالی و عاملین ذیحسابی

13- تعامل و تشریک مساعی با امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ها، سازمان های وابسته، موسسه و شرکت های وابسته به منظور حسن انجام امور محوله

14- برنامه­ ریزی جهت افتتاح حساب های مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت وزارتخانه و حسب مورد انسداد حساب های غیر ضروری با مجوز اداره کل خزانه

15- تعامل و ارتباط مستمر با دفتر برنامه و بودجه به منظور مصرف بهینه بودجه سالیانه وزارتخانه

16- برنامه­ ریزی جهت وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملی به سازمان جهاد کشاورزی استان ها، سازمان های وابسته، موسسه و شرکت های وابسته مطابق ضوابط مربوطه.

17- برنامه­ ریزی جهت پی گیری واریز تنخواه گردان عامل با ارائه اسناد هزینه

18- برنامه­ ریزی جهت انتخاب و معرفی عاملین مسئول امور مالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان

19- طراحی فرم های اطلاعات و گزارش دهی یکسان جهت مدیران مالی

20- بررسی و شناسائی فرایندهای گردش مالی و اقدام جهت اصلاح این فرایندها

21- برنامه­ ریزی، اطلاع رسانی، گزارش دهی و آموزش در خصوص فعالیت های مالی جهت ارتقای کیفیت خدمات

22- برنامه­ ریزی جهت پرداخت لیست حقوق و مزایای ماهانه کارکنان شاغل، بازنشسته و موظفین

23- نظارت بر انجام بهینه امور مربوط به قراردادها و امور ارزی

24- ارسال اطلاعات مربوط از طریق سامانه­ های فصلی و سامانه سماد و قراردادهای به مراجع قانونی
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/30
تعداد بازدید:
214
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal