شرح وظایف

 

       الف - منطقی نمودن اندازه وزارت از طریق :

 

 -     مهندسی‌ مأموریت‌ها و وظایف‌ وزارت‌ بمنظور منطقی‌ نمودن‌ اندازه‌ آن‌ و تعیین‌ حدود وظایف‌ اجرائی‌ دولت‌ و مردم‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ وزارت‌.

-     بررسی‌ اندازه‌ مطلوب‌ و منطقی‌ وزارت‌ با اعمال‌ سیاست‌ واگذاری‌ تصدی‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، خدماتی‌ و... به‌ بخش‌ غیردولتی‌.

-     یافتن‌ راه‌ کارهای‌ مناسب‌ برای‌ انجام‌ وظایف‌، خدمات‌ و مأموریت‌های‌ وزارت‌ به‌ روش‌ غیردولتی‌.

-   اجرای‌ مفاد مواد 88 و 90 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ براساس‌ روشهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ واگذاری‌ تصدی‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، خدماتی‌ و رفاهی‌ وزارت‌ به‌ بخش‌ غیردولتی‌، شهرداریها، دهیاریها و نظارت‌ بر اجرای‌ این‌ موارد و تهیه‌ گزارشات‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجع ذیربط.

-     تدوین‌ برنامه‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاه‌ در چارچوب‌ برنامه‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ در بخش‌ دولتی‌.

-     پیگیری‌ اهداف‌ و برنامه‌های‌ مرتبط‌ با اندازه‌ دولت‌ در زمینه‌ نیروی‌ انسانی‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌.

-   انجام‌ بررسی‌های‌ لازم‌ به‌ منظور بهینه‌ سازی‌ ساختار، ترکیب‌ و توزیع‌ نیروی‌ انسانی‌ و ارائه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ به‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ستاد برنامه‌ریزی‌ تحول‌ اداری‌ .

-     انجام‌ بررسی‌های‌ لازم‌ به‌ منظور کارسنجی‌ و برآورد نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز با همکاری‌ واحد ذیربط‌ و چگونگی‌ تأمین‌ آن‌ در داخل‌ وزارت‌ .

 

ب‌ ـ اصلاح‌ تشکیلات‌ :

-   بررسی‌ و انجام‌ مطالعات‌ لازم‌ به‌ منظور اصلاح‌ ساختار سازمانی‌ وزارت‌ و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ وابسته‌ در تطبیق‌ با برنامه‌های‌ کلان‌ و ملی‌، سیاست‌ها، ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌ و ارائه‌ پیشنهاد درخصوص‌ ادغام‌ و انحلال‌ واحدهای‌ تابعه‌ و وابسته‌ غیر ضرور و واحدهای‌ استانی‌ و شهرستانی‌.

-   مطالعه‌ و بررسی‌ مستمر سازمان‌ و وظایف‌ وزارت‌ به‌ منظور تفکیک‌ و تقسیم‌ صحیح‌ وظایف‌ میان‌ واحدها و جلوگیری‌ از تکرار و تداخل‌ وظایف‌ و تعداد و عناوین‌ پست‌های‌ سازمانی‌ مورد نیاز و حذف‌ موانع‌ و نارسائی‌های‌ تشکیلاتی‌ .

-   بررسی‌ و تهیه‌ و تنظیم‌ نمودار تشکیلاتی‌، اهداف‌، شرح‌ وظایف‌ و سازمان‌ تفصیلی‌ با رعایت‌ ضوابط‌ ساختار سازمانی‌ ابلاغی‌ از سوی‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ و مراقبت‌ در حسن‌ اجرای‌ تشکیلات‌ مصوب‌.

-   بررسی‌ پیشنهادهای‌ واصله‌ از واحدهای‌ مختلف‌ وزارت‌ درخصوص‌ ایجاد و حذف‌ سطوح‌ و پستهای‌ سازمانی‌ و تأمین‌ پست‌های‌ سازمانی‌ مورد نیاز و ارائه‌ تغییرات‌ تشکیلاتی‌ پیشنهادی‌ به‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

-   انجام‌ اصلاحات‌ ساختاری‌ در راستای‌ تمرکز زدائی‌ از اداره‌ امور و زمینه‌ سازی‌ برای‌ توسعه‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ و تشکل‌های‌ تخصصی‌ و سازمانهای‌ محلی‌ در راستای‌ تحقق‌ وظایف‌ وزارت‌.

-     بررسی‌ و اعلام‌ نظر درخصوص‌ قوانین‌، آئین‌ نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی

 

ج‌ ـ اصلاح‌ فرآیندها و روشهای‌ انجام‌ کار:

  بررسی‌ و انجام‌ مطالعات‌ مستمر درخصوص‌ نارسائی‌ها و مشکلات‌ مربوط‌ به‌ سیستم‌ها، فرآیندها و روشهای‌ اختصاصی‌ مشترک‌ و عمومی‌ و ارائه‌ راهنمایی‌ و مشاوره‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ اصلاح‌ و بهسازی‌ آنها با همکاری‌ واحدهای‌ ذیربط‌ .

-     مطالعه‌، تهیه‌ و تدوین‌ فرم‌ها و کنترل‌ فرم‌های‌ اداری‌، مالی‌ و پشتیبانی‌ و اختصاصی‌ و کدگذاری‌، اصلاح‌ و بهنگام‌ سازی‌ آنها .

-   تعیین‌ و پیشنهاد اولویت‌های‌ اصلاح‌ روشها، رویه‌ها و فرآیندهای‌ انجام‌ کار دستگاه‌ به‌ شورای‌ تحول‌ اداری‌ درجهت‌ ارتقاء بهره‌وری‌، کارآیی‌ و رضایت‌ ارباب‌ رجوع‌ و کاهش‌ هزینه‌ها.

-     مهندسی‌ مجدد، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌ها و روشهای‌ انجام‌ کار .

-     تهیه‌ استانداردهای‌ لازم‌ برای‌ جا و مکان‌ و نحوه‌ استقرار واحدها .

 

د ـ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ :

-   راهبری‌ نظامها، فرآیندهاو اقدامات‌ مربوط‌ به‌ فن‌آوری‌ (اتوماسیون‌) اداری‌ وزارت‌ درجهت‌ بهبود و کارآمدی‌ نظامهای‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ و...) و افزایش‌ قابلیت‌ وزارت‌ درجهت‌ ارائه‌ خدمات‌ گسترده‌، سریع‌ و مطمئن‌ و بی‌وقفه‌ به‌ مراجعان‌ و تعامل‌ شایسته‌تر به‌ مردم‌ و وزارت‌.

-     اجرای‌ برنامه‌های‌ ابلاغی‌ مراجع ذیربط برای‌ تحقق‌ دولت‌ الکترونیک‌.

 

ر ـ توسعه‌ مدیریت‌ و امور مدیران‌ :

-     انجام‌ مطالعات‌ لازم‌ به‌ منظور استقرار نظامها و سبک‌های‌ مدیریت‌ نوین‌ برای‌ انجام‌ کارآمد وظایف‌ اصلی‌ وزارت‌ .

-     مطالعه‌ و بررسی‌ مستمر درخصوص‌ نظام‌های‌ مدیریتی‌ دستگاه‌ (تصمیم‌سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌ و کنترل‌، هماهنگی‌ و...) .

-     بررسی‌، مطالعه‌، برنامه‌ریزی‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ در زمینه‌ ارتقاء فرهنگ‌ و فن‌آوری‌ مدیریت‌ در وزارت‌.

-     استقرار نظام‌ مدیریت‌ کیفیت‌ در دستگاه‌ .

-     برنامه‌ریزی‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ شایسته‌ سالاری‌ در انتخاب‌ مدیران‌ و کارکنان‌ .

-     مطالعه‌ و بررسی‌ به‌ منظور به‌ کارگیری‌ رویکردها و روشهای‌ نوین‌ مدیریت‌ در وزارت‌ .

-     مطالعه‌، برنامه‌ریزی‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد توازن‌ میان‌ فرهنگ‌، فن‌آوری‌ و مهارتهای‌ مدیران‌.

-   انجام‌ مطالعات‌، تنظیم‌ طرحها و تهیه‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ درخصوص‌ حسن‌ مدیریت‌ و امور مدیران‌ وزارت‌ در زمینه‌های‌ انتخاب‌، انتصاب‌، ارتقاء، توسعه‌، آموزش‌، جبران‌ خدمت‌ و پاداش‌ها، ارزیابی‌ و تداوم‌ خدمت‌ آنان‌ .

-     برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌ بر تعیین‌ شاخص‌های‌ اختصاصی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد واحدهای‌ سازمانی‌ وزارت‌.ﻫ ـ آموزش‌ و بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ :

    نیازسنجی‌ آموزش‌ کارکنان‌ و مدیران‌ وزارت‌ و پیگیری‌ مستمر جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ و مدیران‌.

 

و ـ بهگزینی‌ :

-     برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌ بر طراحی‌ و اجرای‌ آزمونهای‌ تخصصی‌ استخدامی‌ .

-   تجزیه‌ و تحلیل‌ آزمونهای‌ تخصصی‌ استخدامی‌ به‌ منظور تعیین‌ اثربخشی‌ آنها و ارائه‌ گزارشهای‌ لازم‌ به‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

ز ـ ارزشیابی‌ :

-     انجام‌ بررسی‌های‌ لازم‌ در زمینه‌ معیارها، شاخص‌ها و روشهای‌ ارزشیابی‌ کارکنان‌ وزارت‌.

-     سنجش‌ سطح‌ انگیزش‌ کارکنان‌ و برنامه‌ ریزی‌ لازم‌ برای‌ ارتقاء آن‌.

-     بررسی‌ و پیشنهاد طرحهای‌ ارزشیابی‌ و تشویق‌ کارکنان‌ وزارت‌.

-     بررسی‌ در زمینه‌ موانع‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ و اثربخش‌ برنامه‌های‌ ارزشیابی‌ کارکنان‌ .

-     انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد فرهنگ‌ ارزشیابی‌ کارکنان‌ وزارت‌.

 

ح‌ ـ مدیریت‌ اخلاقی‌ و تکریم‌ مردم‌ :

-     بررسی‌ به‌ منظور تدوین‌ اصول‌ و تهیه‌ نظام‌ اخلاقی‌ حاکم‌ بر اقدامات‌ و ارائه‌ خدمات‌ وزارت‌ (منشور اخلاقی‌ سازمان‌) و ترویج‌ و تشریح‌ آن‌ برای‌ کارکنان‌.

-     بررسی‌ و پیگیری‌ امور مربوط‌ به‌ تکریم‌ مردم‌ و مراجعین‌ وزارت‌ و رعایت‌ حقوق‌ شهروندی‌ آنان‌.

-     تهیه‌ برنامه‌ و نظرسنجی‌ از ارباب‌ رجوع‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ .

-     تهیه‌ طرحهای‌ لازم‌ در زمینه‌ تاثیرگذاری‌ رفتار و نحوه‌ برخورد کارکنان‌ سازمان‌ با ارباب‌ رجوع‌ بر سرنوشت‌ و حقوق‌ استخدامی‌ آنان‌.

 

ط‌ ـ بهره‌وری‌ :

-     شناخت‌ میزان‌ بهره‌وری‌ منابع‌ شامل‌ منابع‌ انسانی‌، منابع‌ فیزیکی‌، منابع‌ مالی‌ و ... در سازمان‌ .

-     بررسی‌ علل‌ پائین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ منابع‌ و آسیب‌شناسی‌ آن‌.

-     ارائه‌ کمکهای‌ فکری‌ و تخصصی‌ لازم‌ به‌ وزارت‌ در زمینه‌ درک‌ و اجرای‌ مؤثر خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های‌ دولت‌ درخصوص‌ افزایش‌ سطح‌ بهره‌وری‌.

-   انجام‌ مطالعات‌ و بررسی‌های‌ لازم‌ به‌ منظور استقرار چرخه‌ مدیریت‌ بهره‌وری‌ در وزارت‌ و ارزیابی‌ مستمر چگونگی‌ و عملکرد چرخه‌ و ارائه‌ راه‌حل‌های‌ اصلاحی‌ .

-   تهیه‌ برنامه‌های‌ لازم‌ درخصوص‌ ایجاد توسعه‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ بهره‌وری‌ در وزارت‌ و استفاده‌ و مصرف‌ بهینه‌ و مؤثر منابع‌ (انسانی‌، زمانی‌، مالی‌، فیزیکی‌، اطلاعاتی‌ و...) در وزارت‌.

-     تلاش‌ در زمینه‌ انتقال‌ تجربیات‌ مؤثر در زمینه‌ مدیریت‌ بهره‌وری‌ به‌ وزارت‌ و برخورداری‌ وزارت‌ از الگوهای‌ موفق‌ در زمینه‌ ارتقاء سطح‌ بهره‌وری‌.

-     جمعبندی‌ وتهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌های‌ نوبه‌ای‌ از چگونگی‌ وضعیت‌ بهره‌وری‌ وزارت‌ برای‌ انعکاس‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌.

 

ی‌ ـ راهبری‌ تحّول‌ سازمانی‌:

-     برنامه‌ریزی‌ جامع‌ به‌ منظور ایجاد عزم‌ و باور برای‌ تحول‌ و دگرگونی‌ در ابعاد مدیریتی‌ و سازمانی‌ وزارت‌. 

-     بسترسازی‌، توانمندسازی‌ و ایجاد فضای‌ ترغیبی‌ و تبلیغی‌ مناسب‌ در سطح‌ کشور برای‌ تحقق‌ عملی‌ امر تحّول‌ مرتبط‌ با وظایف‌ وزارت‌.

-   انجام‌ مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ جامع‌ به‌ منظور ایجاد عزم‌ ملی‌، مدیریت‌ تشکل‌های‌ راهبری‌ کننده‌ امر تحول‌ سازمانی‌ در وزارت‌، توسعه‌ و ترویج‌ مفاهیم‌ تحول‌ و انجام‌ فعالیتهای‌ ستادی‌ و پشتیبانی‌ مربوط‌.

-   مطالعه‌، برآورد و پیشنهاد بودجه‌، اعتبارات‌ و منابع‌ مورد نیاز طراحی‌ و برنامه‌های‌ نوسازی‌ و ایجاد تحول‌ سازمانی‌ و توسعه‌ و بهره‌گیری‌ از فناوری‌ اطلاعات‌ واداری‌ وزارت‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌.

-     نظارت‌ و پیگیری‌ اجرای‌ مصوبات‌ و بخشنامه‌هائی‌ که‌ در راستای‌ ایجاد تحّول‌ سازمانی‌ به‌ تصویب‌ مراجع‌ ذیربط‌ رسیده‌ و ابلاغ‌ گردیده‌ است‌.  

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/12
تعداد بازدید:
1463
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal