شرح وظایف اداره کل
شرح وظایف اداره کل امور اداری

به نام خدا

شرح وظایف اداره بازنشستگی
1- اقدامات مربوط به برقراری حقوق وظیفه
2- اصلاح حقوق وظیفه بگیران
3- اقدامات مربوط به بازنشستگی از طریق سنوات ارفاقی جانبازان
4- اقدامات مربوط به از کار افتادگی و فوت از طریق صندوق بازنشستگی کشوری
5- انتقال و یا استرداد کسور بازنشستگی
6- پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج بازنشستگان
7- بررسی و اقدامات مربوط به سوابق مدیریتی و خدمت در مناطق جنگی بازنشستگان
8- بررسی سوابق همترازی هیات علمی
9-اقدامات مربوط به استعفاء کارکنان ستادی و غیرستادی
10-تمدید خدمت شاغلین ستادی و غیرستادی
11- صدور گواهی برای بازنشستگان ستاد وزارت
12- اقدامات مربوط به صدور کارت منزلت از سوی سازمان بازنشستگی کشوری
13 – برقراری حق عائله مندی زنان بازنشسته و وظیفه بگیر مجرد
14- صدور تائیدیه گواهی های استانی جهت ارائه به دوایر دولتی و انتظامی
15- بررسی و اقدامات مربوط به حق بیمه معوقه کارکنان ( موضوع اجرای رای 517- 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری )
16 – استعلام از دفتر رسیدگی به تخلفات اداری
17- همکاری با اداره امور عمومی برای انجام تجلیل از بازنشستگان
18- اصلاح و تطبیق احکام سنوات گذشته بازنشستگان
19 – انجام گردشکار و مراحل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
20- بررسی پرونده های اشخاص مدعی اصلاح سابقه خدمت وحقوق بازنشستگی یا وظیفه
21- صدور ابلاغ بازنشستگی برای کارکنان واجد شرایط ستادی
22- رابط استانی سازمان بازنشستگی کشوری و بیمه تامین اجتماعی
23- جمع آوری اطلاعات افراد شاغل و غیر شاغل جهت تعیین تکلیف حق بیمه معوقه سنوات گذشته
24- اقدامات مربوط به قطع حقوق ورثه
25- پاسخگوئی به استعلامات سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و سازمانهای تابعه در امور مربوط به بازنشستگی
26- تنظیم فرمهای تطبیق وضع برای وراث و اجرای ماده 10 قانون نظام هماهنگ پرداخت که در تاریخ 1/1/74 حقوق برای آنان برقرار گردیده است .
27- اقدامات مربوط به بازخریدی ( در صورت اجرای بازخریدی )
28- بازبینی پرونده های کارگزینی شاغلین قبل از بازنشستگی از حیث کسورات و رفع نقص مدارک مورد نیاز سازمان بازنشستگی کشوری
29 – سایر اقدامات و انجام امور محوله از سوی مسئولین دفتر و کارهای متفرقه .

==============

شرح وظایف اداره استخدام:
1-انجام امور مربوط به استخدام مهندسین ناظر
2-انجام امور مربوط به صدور ابلاغ بازنشستگی شهدای وزارت
3-انجام امور مربوط به دریافت کد شناسه نیروهای قرارداد مشخص
4-انجام کلیه مراحل تغییر وضعیت از ابتداء تا صدور حکم رسمی قطعی
5- بررسی و پیگیری جهت صدور احکام لشگری جانبازان حالت اشتغال
6- بررسی و پیگیری جهت دریافت شماره مستخدم کلیه کارکنان ستاد و استانها
7-پاسخ به نامه های مراجعین جهت جذب و تبدیل وضع
8-انجام امور محوله و پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های جذب و استخدام .
9-انجام کلیه امورمربوط به نقل وانتقالات استانها وسازمانهای وابسته به ستاد وزارت
10-انجام کلیه امورمربوط به نقل وانتقالات ستادوزارت
11- انجام کلیه امورات مربوط به ارتقا رتبه خبره وعالی استانها وموسسات وستاد وزارت با همکاری
12- گواهی برای تمام دوره هاو آزمونهای مختلف دانشگاهها اعم از دانشگاه آزاد و سازمان سنجش و پیام نور و غیره
13- گواهی برای ارباب رجوع های دانشگاه آزاد در تمام مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا گواهی صادره می شود
14- بررسی پرونده های ارتقاء شغلی
15- هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی برای کسر خدمت و معافیت
16 - هماهنگی با وزارت دفاع و پشتیبانی برای تهیه بیمه خدمات درمانی
17- صدور گواهی کسر خدمت و معافیت .
18-هماهنگی با ستاد کل نیروهای مصلح برای اخذ سهمیه مشمولان
19- هماهنگی با دفتر فرماندهی کل قوا برای صدور امریه
20- هماهنگی با سپاه برای اعزام مشمولان
21- هماهنگی با پادگانهای آموزشی برای آموزش مشمولان
22- اعلام سهمیه مشمولان عادی ، سازندگی و روحانی اول سال
23 - دریافت مدارک مشمولان هر اعزام
24 - اخذ جوابیه امریه موافقت از فرماندهی کل قوا
25 - هماهنگی با اداره کل ایثارگران برای کمیسیون ستادان جنگی
26 - هماهنگی با استانها جهت تشکیل کمیسون
27 - صدور گواهی کسر خدمت و معافیت برای کمیسیون ایثارگران .

===========

شرح وظایف اداره کارگزینی
1- صدور انواع احکام مختلف
2- صدور فرم تسویه حساب (بازنشستگی، انتقال و ...)
3- استعلام مدرک تحصیلی ارائه شده توسط همکاران
4- صدور انواع گواهی های اشتغال بکار و ایثارگری
5- استعلام کارکرد همکاران دارای سوابق خارج از وزارت جهت بررسی و احتساب سابقه خدمت آنان
6- محاسبه بدهی دوران غیررسمی
7- مکاتبه و انتقال حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری
8- پیگیری نامه های وارده از سوی مجتمع های قضائی و آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
9- محاسبه مرخصیهای ساعتی و روزانه همکاران
10- اعلام مانده مرخصی استحقاقی کلیه همکاران تا پایان سال
11- جانمایی همکاران شاغل ستاد وزارت در پست های سازمانی چارت تشکیلاتی جدید
12- ایجاد مشاغل ابلاغی ستادوزارت در چارت تشکیلاتی جدید
13- رفع مشکل پست ها و تغییر در شغل هائیکه تغییر پست سازمانی داشته اند.
14- ثبت گزارش کارکرد ماهانه کلیه همکاران
15- بررسی قطع و وصل حقوق و مزایای پرسنل مامور به ستاد وزارت و به خارج از ستاد
16- ثبت نمرات ارزشیابی در سیستم رایانه ای
 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 1- برنامه ریزی و نظارت درجهت الکترونیکی نمودن آمار، اطلاعات‌ و مشخصات‌ کارکنان‌ وزارت‌ و روز آمد کردن آنها.

2- برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعات مکانیزه به منظور استفاده در شبکه وزارتخانه با تعیین میزان دسترسی هریک از واحدها .

3- برنامه ریزی در جهت بهره مندی از تکنولوژی ، تجهیزات و نرم افزارهای نوین کاربردی برای تسهیل ودقت در انجام امور محوله

4- مطالعه و بررسی به منظورانتخاب روشهای نوین و استاندارد ثبت و ضبط اطلاعات وآمارهای پرسنلی

5- برنامه ریزی و نظارت بر تکمیل و روزآمد کردن پایگاه اطلاعات نیروی انسانی وزارت .

6- برنامه ریزی به منظور برآورد نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات مورد نیاز واحد مربوطه .

7- نظارت بر ایجاد آرشیو منظم و دقیق جهت حفظ اسناد و اطلاعات پرسنلی کارکنان وزارت .

8-برنامه ریزی و نظارت بر ثبت کلیه آمارهای مربوط به حوزه وظیفه ای دفتراموراداری و رفاه درستاد مرکزی براساس نیاز سازمان.

9-نظارت بر ارزیابی روشهای مورد عمل ثبت وضبط اطلاعات و نحوه آمارگیری به منظور شناخت نارسائیها و رفع نواقص و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود آنها.

10-نظارت بر تهیه جداول آمار نیروی انسانی و اجرای دستورالعملهای مربوطه به منظور به روز نگهداشتن آمارنیروی انسانی وزارت.

11-مطالعه و بررسی قوانین و مقررات استخدامی، بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی به منظور حسن اجرای وظائف .

12-شرکت در جلسات وکمیسیونها و کمیته های مختلف اداری، استخدامی حسب ضرورت و اظهار نظر در مورد مسائل مطروحه

13-تهیه گزارشهای لازم از فعالیتهای انجام شده، و در دست اقدام و نتایج حاصله و ارائه آن به مقامات ذیصلاح .

14-بارگذاری اطلاعات همکاران ستاد وزارت در سایت کارمند ایران ( فرم 6 بودجه )

15-اتصال و تخلیه ساعت های حضور و غیاب و اخذ گزارشات حضور و غیاب (معمولا در ابتدای هر ماه ساعت ها تخلیه میگردند)

16-رفع اشکالات سیستم mis و برنامه نویسی در مورد قوانین و مقررات جدید

17-پایش و رفع اشکال و ثبت نام اشخاص حقوقی وزارت

18-تهیه و تنظیم برنامه مشمولان طرح خدمت سربازی

19-برگزاری جلسات آماری با مدیران امور اداری(در 2 نوبت 6 ماهه برگزار میگردد فروردین و مهر ماه هر سال)

20-چاپ سالنامه های آماری و کارت های آماری و کتاب الکترونیک آماری

21-بروز رسانی سایت اداره کل در مورد: مناسبت ها، لینک ها ، مکاتبات عمومی، اخبار و مقالات، ویژه مدیران و ...

22-پشتیبانی نرم افزاری و شبکه ای از کلیه رایانه ها و ادوات کامپیوتری

23-ارایه آمارهای مورد نیاز برای واحدهای متقاضی از بانک کل کشور و همچنین سیستم راد سامانه

24-اخذ اثرانگشت جدید از همکاران و بروز کردن اثر انگشت های قدیمی

25-راهبری اتوماسیون مکاتبات ، بایگانی الکترونیک  و سیستم mis

26- تهیه و تدوین گزارش عملکرد استانها در حوزه اداری

27- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/05
تعداد بازدید:
5744
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal