قانون «فوق‌العاده ایثارگری» برای رزمندگان کمتر از سه ماه سابقه خدمت
رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه مشمول قانون «فوق‌العاده ایثارگری» تسهیلاتی است
1399/03/10

 رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه مشمول قانون «فوقالعاده ایثارگری» تسهیلاتی است، که مقنن در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون خدمات رسانی به ایثارگران مصوب کرده است می شوند. 

تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند برابر بند2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوقالعاده ایثارگری را متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 150 امتیاز در احکام کارگزینی ایثارگران اقدام نمایند. علاوه بر جانبازان، آزادگان و رزمندگان، فرزندان شهدا نیز برابر بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه که آنان را از تمام امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مربوط به جانبازان 50درصد و بالاتر برخوردار میداند، از فوقالعاده ایثارگری بهرهمنده میشونددر تاریخ 20/10/88 گردش کار شماره 74656 به محضر فرماندهی کل قوا تقدیم میگردد و ایشان با اجرای آن موافقت میکنند، برابر این گردش کار، سهچهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندامری (نیروی انتظامی) وزارت سپاه، وزارت دفاع و جهادسازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده باشند، خدمت داوطلبانه تلقی میگردد و برابر دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، از فوقالعاده ایثارگری برخوردار میشوند. بنابراین در اجرای امر فرماندهی کل قوا، کسانی که خدمت سربازی خود را در جبهه گذراندهاند، به واحدهای اعزامکننده مراجعه و تاییدیه خدمت داوطلبانه جبهه را دریافت کنند و به کارگزینی اداره خود ارائه دهندبا عنایت به اینکه ضمانت اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال88 است مطالبات سنوات گذشته در دستگاههای اجرایی، محاسبه و به متقاضی پرداخت میگرددعلاوه برقانون مدیریت خدمات کشوری، ماده51 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران با حوزه شمولی متفاوت از بند 2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوقالعاده ایثارگری دیگری را به تصویب رسانده است. برابر ماده51 قانون جامع، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون جامع موظفند به شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که هرساله توسط دولت تعیین میشود به عنوان فوقالعاده ایثارگری بهطور ماهانه پرداخت کنند. افرادی که در استخدام دولت نیستند این مبلغ توسط بنیاد تامین و پرداخت میشود. مستند به بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از این فوقالعاده ایثارگری نیز بهرهمند میشونددستگاههای مشمول این قانون در بند الف و ب ماده2 قانون جامع احصاء شدهانددستگاههای مشمول و متن مصوب قانون به شکلی تهیه و تنظیم شده است که هیچ ایثارگری که در حوزه شمول این ماده قرار گرفته از دریافت فوقالعاده ایثارگری محروم نخواهد شد. برای شاغلین، دستگاههای اجرایی و برای غیرمستخدمین دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی پرداخت این فوقالعاده خواهند بودبازنشستگان دستگاههای اجرایی از جمله گروههایی هستند که برخی آنان را مستخدم دولت و برخی غیرمستخدم دولت میدانند، لکن همین شبهه باعث شده است از حقوق قانونی خود محروم بمانند. اگر مستخدم دستگاه تلقی شوند باید این مبلغ پس از بازنشستگی نیز به آنان پرداخت شود در صورتی که چنین نیست و صندوقهای بازنشستگی از پرداخت آن خودداری مینمایند لذا بنیاد شهید موظف است آنان را به عنوان غیرمستخدم تحت پوشش قرار داده و نسبت به پرداخت فوقالعاده ایثارگری آنان اقدام نمایددر غیر اینصورت و برای رفع بلاتکلیفی بازنشستگان، مجلس شورای اسلامی در قالب استفساریه باید تکلیف بازنشستگان را در بهرهمندی از فوقالعاده ایثارگری مشخص کندبا عنایت به اینکه مقنن محدودیتی در بهرهمندی هر دو فوقالعاده ایثارگری تعیین نکرده است و علاوه بر آن حوزه شمول ایثارگری و حوزه شمول دستگاههای متولی پرداخت و میزان و نحوه پرداخت هرکدام متفاوت است، دریافت هر دو فوقالعاده منع قانونی نداشته و تا زمانی که قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت هر دو فوقالعاده هستندضمنا شرکتهای مشمول اصل 44قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند برابر ماده66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا پرداخت فوقالعاده ایثارگری از تکالیف این شرکتها میباشد لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با ابلاغیه شماره 259047 مورخ 15/05/1398 و با عنایت به دادنامه شماره 9610090905800604 مورخ 28/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین، تدوین و اصلاح معیارهای پرداخت فوقالعاده ایثارگری و براساس ردیف ( 9-3) سند راهبردی خدماترسانی به رزمندگان (موضوع تصویب نامه شماره 14593/200 مورخ 23/04/1394 هیات وزیران) با افزودن یک ردیف به جدول شماره (4) بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/02/1388 جدول مزبور را جهت بهرهمندی رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه به شرح زیر اصلاح نموده است.

مراتب جهت اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 28/12/96 با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ابلاغ میگردد. 

درحال حاضر قوانین حمایتی زیادی در خصوص ایثارگران شاغل دولتی به تصویب رسیده که در خصوص رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد نیز در حال اجراست و در نهایت برنامهریزیهای مناسبی در جهت توانمندسازی این گروه انجام شده است؛ برای مثال کارمندان جانباز با هر درصد جانبازی مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه و بازنشستگی و مالیات هستند و همچنین مشمول ارتقاء طبقه شغلی و امتیاز «فوقالعاده ایثارگری» که البته این قوانین بسیار پسندیده است.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، درخصوص ایثارگران شاغل امتیازی با عنوان «فوقالعاده ایثارگری» و براساس جدول و میزان حضور در جبهه و درصد جانبازی بالاتر از 5 درصد، به کلیه ایثارگران پرداخت میگردد و براساس تایید واحدهای اعزامی، سه چهارم حضور در جبهه رزمندگان سرباز نیز به صورت داوطلبانه محاسبه و مطالبات کلیه رزمندگان نیز از سال 88 قابل پرداخت بوده است. این امتیاز متناسب با افزایش ضریب سالیانه، هر سال افزایش مییابد و هر سال در ایام خاص ایثارگران مورد تقدیر قرار میگیرند. طبق برنامه ششم همه رزمندگان نیز شامل ارتقاء یک مقطع تحصیلی و مزایای ناشی از آن قرار گرفتهاند.

اما موضوعی که از دید همه مسئولین بیش از 29 سال است که مغفول واقع شده، نحوه توانمندسازی رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد بدون شغل یا بیکار، دارای مشاغل کاذب، بیمار و یا کارگر با بیمهپردازی خود شخص است. البته در قانون برنامه پنجم و ششم به مواردی اشاره شده، ولیکن به علت نبودن تشکلهای پیگیری کننده و سازمانهای متولی هرگز پیگیری جدی انجام نشده است و این گروه از جانبازان از حداقل حمایتها، خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی و ... محروم هستند.

درحالیکه در فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بنیاد، هرگز بین ایثارگران تبعیض گذاشته نشده است و این مجریان بودهاند که بنابر سلیقه خود برای گروهی دهها امتیاز غیرضروری و گروهی دیگر را محروم از هر نوع حمایت اعلام کردهاند، ولیکن تاکنون و باوجود گذشت سالها از اجرای قانون خدمات کشوری و گذشت بیش از سالها از اجرای قانون برنامه پنجم و گذشت 29 سال از پایان جنگ درخصوص رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد بدون شغل دولتی، بیکار، بیمار و یا کارگر با مشاغل بسیار سخت، که توان دارا بودن شغل دولتی را نداشتهاند، هیچگونه حمایت متعادل و قانون مداری انجام نشده است.

 

 

تعداد مشاهده خبر1545 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal