وزارت جهاد کشاورزی
دریافت کالا کارتِ بانک قرض الحسنۀ مهر ایران
1399/09/01

 
 مهلت ثبت درخواست: تا دوشنبه 03 / 09 / 99
 
بانک قرض الحسنۀ مهر ایران در کنار تفاهم نامه با ادارۀ کل امور ایثارگران، اقدام به تأمین اعتبارِ
جهت خرید کالا نموده است ؛ بدین صورت که یک عدد کارت اعتباری با مبلغ » کالاکار ت « تعدادی
« حداکثر 20 میلیون تومان در اختیار متقاضی قرار میگیرد که با آن میتواند از سایتها و فروشگاه ههای »
« پذیرنده )طرف قرارداد( خرید نماید. بازپرداخت مبلغ کارت نیز بسته به فروشگاه پذیرند ه، بین 6 تا »
« حداکثر 12 ماه میباشد. »
سایر شرایط کالاکارت بدین صورت است:
1 « - مبلغ: حداکثر تا 20 میلیون توما ن ؛ »
2 « : - کارمزد 4 درصد ؛ »
3 « - مدت بازپرداخت: بسته به فروشگاه پذیرنده )بین 6 « تا » 12 ماه(؛ »
4 - ضمانت برای شاغلین: نامۀ ضمانت کسر از حقوق از سوی وزارت خانه؛
5 - ضمانت برای غیرِشاغلین: نامۀ کسر از حقوقِ معتبر و یا چک؛ به تشخیص بانک؛
6 « - تعداد پذیرندگان در تهران: حدود 300 لیست فروشگاه ههای کالاکارت » فایل اکِسل «( ؛ فروشگا ه »
در تهران، از کانال اطلاع رسانی و همچنین سایت ادارۀ کل امور ایثارگران، قابل دریافت است.(
مراحل کار :
1ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی و شماره تماس از طریق  واتسا پ « یا » پیامک به  شمارۀ تماس 09031909012 ( واحد تسهیلا ت ادارۀ مشاوره و امور اجتماعیِ ایثارگران)
2 - پس از تأیید بانک و اطلاع رسانیِ واحد تسهیلا ت، مراجعه به شعبۀ مرکزیِ بانک قرض الحسنۀ
مهر ایران به نشانیِ خ. طالقانی، نرسیده به مفتح، نبش کوچۀ مژدهی ؛
3 - تشکیل پروندۀ تسهیلاتی؛
4 - دریافت کالاکار ت؛
5 - خر ید از فروشگا ههای پذ یرند ه؛
6- پرداخت اقساط، یک ماه پس از دریافت کارت
 
دسترسی به فایل اکسل پذیرندگان کالاکارت مهر ایران در تهران ( کلیک نمایید)
 
تعداد مشاهده خبر946 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4436
Powered by DorsaPortal