وزارت جهاد کشاورزی
خرید و تامین آبپاش های شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار استان اردبیل
آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد.
1398/01/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول)

وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

الف- موضوع مناقصات :

- خرید و تامین آبپاش های شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار استان اردبیل ( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/045/000/000 ریال)

 

 

ب- تاریخ و مهلت دریافت اسناد :

اسناد ارزیابی و اوراق شرایط مناقصات از ساعت 10 مورخ 98/1/17 لغایت ساعت 15 مورخ 98/1/21
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توزیع می گردد.

 

ج - تاریخ و مهلت تحویل اسناد:

آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردیده و همزمان فیزیک آن به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به پل حافظ، وزارت جهادکشاورزی (ساختمان هشت طبقه)، طبقه اول، اتاق 108 ( دبیرخانه کمیسیون معاملات ) تحویل گردد. شماره تماس 43544566

 

د- تاریخ بازگشایی پیشنهادات :

پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت 9 مورخ 98/2/10 در محل دبیرخانه کمیسیون معاملات بازگشایی می‌گردد و صرفا نماینده شرکت هایی که از آن ها دعوت به عمل خواهد آمد در جلسه حضور خواهند داشت.

 

هـ تذکر مهم: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصات خواهد بود.

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات

وزارت جهادکشاورزی

تعداد مشاهده خبر652 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal