فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 96 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
انتصاب آقای نادر برات امامقلی به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمد رضا اورانی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره 11/125915 مورخ 99/10/17 آقای نادر برات امامقلی را به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی منصوب نمودند . 1399/10/20 ادامه ...
انتصاب آقای عبدالعلی کریمی سرپرست اداره کل امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/26988 مورخ 99/9/11 آقای عبدالعلی کریمی را به سمت سرپرست اداره کل اموراداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/09/11 ادامه ...
انتصاب آقای اسدالله سرشاد مشاور و رئیس ستاد هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/26816 مورخ 99/9/8 آقای اسدالله سرشاد را به سمت مشاور و رئیس ستاد هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/09/09 ادامه ...
انتصاب آقای علی اصغر مجد مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/24394 مورخ 99/8/14 آقای علی اصغر مجد را به سمت مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/08/17 ادامه ...
انتصاب آقای مصطفی کیاکجوری قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/24393 مورخ 99/8/14 آقای مصطفی کیاکجوری قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی منصوب نمودند . 1399/08/17 ادامه ...
انتصاب آقای منصور برغمدی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمد رضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره 11/91336 مورخ 99/7/29 آقای منصور برغمدی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی منصوب نمودند . 1399/08/01 ادامه ...
انتصاب آقای دکترشاهرخ شجری به عنوان دبیرهیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی طی حکم شماره 2/4402مورخ99/7/23 آقای حمید رضا شهبازی سرپرست دبیرخانه هیات عالی گزینش ، آقای دکتر شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع را به عنوان دبیرهیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/07/25 ادامه ...
انتصاب آقای دکترشاهرخ شجری به عنوان نماینده دستگاه در هیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی طی حکم شماره 2/3930 مورخ 99/7/6 آقای حمید رضا شهبازی سرپرست دبیرخانه هیات عالی گزینش ، آقای دکتر شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع را به عنوان نماینده دستگاه در هیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/07/12 ادامه ...
انتصاب آقای اسدالله سرشاد سرپرست ستاد هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/20318 مورخ 99/7/6 آقای اسدالله سرشاد را به سمت سرپرست ستاد هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/07/06 ادامه ...
انتصاب آقای محسن گلشنی بختیاری بعنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام آقای محمد علی اقدسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی حکم شماره 99/1/43808/ص مورخ 99/6/31 آقای محسن گلشنی بختیاری را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام منصوب نمودند . 1399/07/02 ادامه ...
انتصاب آقای محمد حسن انصاری بعنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان آقای امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طی حکم شماره 53263/14/12 مورخ 99/6/25 آقای محمد حسن انصاری را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان منصوب نمودند . 1399/06/30 ادامه ...
انتصاب آقای امیر رضا توکلی مدیر کل دفتر رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/17420 مورخ1399/6/16 آقای امیر رضا توکلی را به عنوان مدیر کل دفتر رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب نمودند . 1399/06/16 ادامه ...
انتصاب آقای ایرج سالاری دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/99/17423 مورخ 1399/6/16 آقای ایرج سالاری دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی را منصوب نمودند . 1399/06/16 ادامه ...
انتصاب آقای سید رضا پورنقی آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره 200/9917422 مورخ 1399/6/16 آقای سید رضا پورنقی را به عنوان مشاور منصوب نمودند . 1399/06/16 ادامه ...
انتصاب آقای محرم جدی پور اقدم به سمت مشاورو رئیس دفتر آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت ومنابع طی حکم شماره200/99/17424 مورخ 1399/6/16 آقای محرم جدی پور اقدم را به عنوان مشاورو رئیس دفتر منصوب نمودند . 1399/06/16 ادامه ...
انتصاب آقای طهماسب غلامپور به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان آقای باقر زاده همائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان طی حکم شماره 6/19674 مورخ 99/6/2 آقای طهماسب غلامپور را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان منصوب نمودند . 1399/06/04 ادامه ...
انتصاب خانم مهین ابراهیمی بعنوان مشاور امور مناطق معاونت توسعه مدیریت و منابع آقای شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع طی حکم شماره 200/99/16172 مورخ 99/6/3سرکارخانم مهین ابراهیمی را به عنوان مشاور امور مناطق معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب نمودند. 1399/06/03 ادامه ...
انتصاب آقای منصور برغمدی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمد رضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره 55496/11 مورخ 99/5/14 آقای منصور برغمدی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی منصوب نمودند . 1399/05/14 ادامه ...
انتصاب آقای محسن گلشنی بختیاری به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام آقای محمد علی اقدسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی حکم شماره 26197/4/99/ص مورخ 25/4/99 آقای محسن گلشنی بختیاری را به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام منصوب نمودند . 1399/04/30 ادامه ...
انتصاب آقای عبدالرضا بازدار به سمت معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع آقای مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور طی حکم شماره 11613/1/99 مورخ 29/4/99 آقای عبدالرضا بازدار را به سمت معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری منصوب نمودند . 1399/04/30 ادامه ...
انتصاب آقای عبدالرضا بازدار به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری آقای مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور طی حکم شماره 99/1/9839 مورخ 99/4/10 آقای عبدالرضا بازدار را به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری منصوب نمودند . 1399/04/11 ادامه ...
انتصاب آقای محمد حسن انصاری به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان آقای امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طی حکم شماره 25042/14/12مورخ 99/4/7 آقای محمد حسن انصاری را به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان منصوب نمودند . 1399/04/08 ادامه ...
انتصاب آقای حشمت اله زرین جوب به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام آقای میری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی حکم شماره 99/1/16783 /ص مورخ 99/3/25آقای حشمت اله زرین جوب را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام منصوب نمودند . 1399/03/26 ادامه ...
انتصاب آقای غلامحسین تقوی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان آقای منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان طی حکم شماره 5261/2/12 مورخ 99/2/20 آقای غلامحسین تقوی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان منصوب نمودند . 1399/02/24 ادامه ...
انتصاب آقای مهدی صادقی سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس آقای مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی حکم شماره16712 مورخ99/2/16 آقای مهدی صادقی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منصوب نمودند . 1399/02/17 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal