فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
واگذاری تعدادی خودرو قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی از طریق مزایده وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد تعدادی خودرو قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده واگذار نماید. از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مزایده بصورت الکترونیکی اقدام نمایند. 1398/09/08 ادامه ...
- تولید و تامین شیرهای چدنی شبکه های فرعی آبیاری داخل مزارع دشت سیستان بخش اول و دوم وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. 1398/09/07 ادامه ...
آگهی مزایده عمومی(نوبت اول) پلاک ثبتی فرعی 737 و 738 از پلاک اصلی 6723 وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد ملک انبار نظام آباد به مساحت 14124 مترمربع را به صورت مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. 1398/07/24 ادامه ...
تعیین نصاب معاملات در سال 1398 هیئت وزیران در جلسه 1398/02/25 و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- نصاب معاملات در سال 98 را تصویب و طی شماره 21957/ت 56566 هـ تاریخ 1398/02/28 ابلاغ نمود. 1398/02/30 ادامه ...
خرید و تامین آبپاش های شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار استان اردبیل آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد. 1398/01/17 ادامه ...
تولید و تامین لوازم آبیاری موضعی شبکه های آبیاری داخل مزارع دشت سیستان- بخش اول آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد. 1398/01/17 ادامه ...
خرید و تامین آبپاش های مورد نیاز شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس، طرح کرم آباد، طرح سیلوه و طرح آغ چای آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد. 1398/01/17 ادامه ...
خرید و تامین آبپاش های مورد نیاز شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی طرح گرمسیری در استان کرمانشاه آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد. 1398/01/17 ادامه ...
طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی داخل مزارع دشت سیستان – بخش اول و دوم آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد. 1398/01/17 ادامه ...
تولید یا تامین اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه های فرعی آبیاری داخل مزارع دشت سیستان – بخش اول و دوم و سوم آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی، اوراق شرایط مناقصات و پیشنهاد قیمت توسط تامین کنندگان ساعت 15 مورخ 98/2/4 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده اسناد مذکور حتماً بایستی ابتدا در سامانه ستاد بارگزاری گردد. 1398/01/17 ادامه ...
تمدید ارسال فیزیکی و الکترونیکی اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1397/9/5 موضوع آگهی مناقصه: 1- خرید و تامین باقیمانده شیرآلات ، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین در استان اردبیل 2- خرید و تامین باقیمانده شیرآلات ، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد عمارت 1397/08/27 ادامه ...
آگهی مناقصات موضوع آگهی: 1- خرید،حمل و باراندازی بخش چهاردهم از لوله های پلی اتیلن مورد نیاز طرح آبیاری دشت سیستان 2- خرید ،بارگیری ، حمل و باراندازی بخش پانزدهم از لوله های پلی اتیلن مورد نیاز طرح آبیاری دشت سیستان 1397/08/22 ادامه ...
آگهی انتخاب مشاور انتخاب مشاور جهت مدیریت طرح داخل مزرعه طرح آبرسانی دشت سیستان 1397/08/22 ادامه ...
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) موضوع مناقصه : احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی گلم زرد کلنجستان و لیگ 2 در استان ایلام وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. موضوع مناقصه : - احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی گلم زرد کلنجستان و لیگ 2 در استان ایلام (مدت اعتبار آگهی 96/10/10) 1396/10/04 ادامه ...
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) موضوع مناقصه : تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان لوله ها، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه های آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. موضوع مناقصه : - تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان لوله ها، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه های آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی ( مدت اعتبار آگهی: 96/10/10) 1396/10/04 ادامه ...
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) موضوع مناقصه : خرید و تامین تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 2 ، 3 ، 4 و 5 وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. موضوع مناقصه : خرید و تامین تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 2 ، 3 ، 4 و 5 ( مدت اعتبار آگهی 96/10/10) 1396/10/04 ادامه ...
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) موضوع مناقصه : خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. موضوع مناقصه : - خرید و تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی (مدت اعتبار آگهی: 96/10/10) 1396/10/04 ادامه ...
برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 26 / 09 / 1396 جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت مناقصات مربوط به طرح جامع و شبکه های آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی کشور با حضور اعضاء کمیسیون برگزار گردید. 1396/09/29 ادامه ...
<<   <  1  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal